Nyårshälsning 2008
från
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS

Pax!

Kära Vänner,

Ett nytt år har redan börjat när denna hälsning skrivs till husets vänner, i förhoppning att Ni fått fira en Välsignad Kristi Födelses Fest.

Den mest märkbara förändringen under det gångna året är att huset sedan augusti har en postulant, som här prövar sin kallelse till det benediktinska livet. Det betyder att klockan i hallen ringer till tidegärden, som numera kan sjung­as vä­x­elvis. Det praktiska arbetet kan fördelas. Under­visning sker också tillsammans med no­vi­ti­a­tet i Mariavall.

Trossamtal i huset och bibelsamtal i Mariavall fortsätter. Flera kommer långväga ifrån. Gäster i huset har inte fattats. Några har fått hänvisas till andra härbärgen eftersom det nu bara finns ett rum till förfo­gande.

Hur går det med klosterbygget? Frågan ställs ofta. Förra årets rundbrev berättade om ett första provisoriskt bygge, som skulle bereda väg till det egentliga klostret. Under det gångna året har möjligheter öppnats, så att vi nu i stället kan återgå till de ursprungliga planerna. Låt mig få berätta.

Planerna på den separata byggnad, som vi i förra rundbrevet kallade "steg 1", sändes under våren till våra tyska vänner, fr.a. de stiftelser som stöder så­dana projekt i Skandinavien. Den mest positiva reaktionen var emellertid kombinerad med tveksamhet inför tanken på två åtskilda byggen. Som alternativ föreslog man att börja direkt med själ­va klostret, det som kallades "steg 2" i rundbrevet, men göra det i två etapper.

Arbetsgruppen reagerade positivt på detta förslag och arkitekten Per-Olof Kippel har gjort nöd­­­vändiga ändringar i de ursprungliga planerna. Den första etappen skall omfat­ta två flyglar av det planerade klostret. Som framgår av den tidigare tryckta foldern mot­sva­rar det den södra och den västra flygeln runt den planerade klostergården. I den södra fly­geln finns rum för brö­der och gäster. I den västra kök, refektorium och kapell. När kyr­kan byggs i nästa etapp förvandlas ka­pel­let till bibliotek eller mottagningsrum för gäster. De två flyglarna i den första etappen ligger i vinkel med varandra. Därmed kan en kloster­gård åstadkom­mas genom att enkelt markera de åter­stående sidor­na. Re­dan i första etappen finns de funktioner som kommuniteten behöver.

Arbetsgruppen är ivrig att vidta de sista förberedelserna för att sätta spa­den i jorden. Abbot Adrian Lenglet är beredd att komma och ta det första spadtaget. Biskop Anders Arborelius har gett oss rådet att inte börja förrän vi disponerar hälften av den beräknade kostnaden. Med det utlovade stödet från våra tyska vänner har vi nu ungefär den summan.

Men därmed är vi i verkligt behov av Ert stöd för att också fullborda bygget. Det viktigaste är Era förböner. "Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves." Det näst viktigaste är Era gåvor, mind­re eller större.

I tacksamhet önskas Er ett Välsignat År 2008!

Er tillgivne

br. Ingmar