Jul- och Nyårshälsning 2003-2004
från
DEN HELIGE BENEDIKTS HUS

Pax!

Kära Vänner,

Helgonen motsäger inte varandra. I stället samverkar de med varandra, trots inbördes olik­heter och trots stora tidsavstånd. Denna gamla insikt i kyrkans trosarv kommer i mina tan­kar, när jag inför ett nytt år vill sända en hälsning till husets vänner. Dessutom tycks dessa våra himmelska vänner ha en märklig förmåga att hitta öppningar i till synes massiva murar av sekularisering och fördomar.

Att den heliga Birgitta har en förmåga att öppna stängda dörrar bland sina sentida lands­män har årets Birgittajubileum gett många exempel på. I Mariavall lyssnade vi den 29 mars till ett föredrag av Lars Bergquist, generalsekreterare för jubileet. Han talade bl.a. om helgo­nets inre personliga kamp för att uppnå hjärtats renhet. Åtminstone hos undertecknad gick as­sociationer­na till den helige Johannes Cassianus (d. 433), som är en av de stora vägvisarna i denna inre kamp. Jag skriver medvetet "den helige", ty enligt den katolska kyrkans nya mässbok kan denne munkfader nu firas över hela kyrkan (tidigare firades han bara i östkyrkan och sitt hemstift, Marseille) – och dessutom på den 23 juli, den heliga Birgittas himmelska födelsedag. Ef­tersom hon i det katolska stiftet främst firas på sin kanonisationsdag den 7 oktober, bereder hon därmed plats för den helige Cassianus den 23 juli.

Att Cassianus har en märklig förmåga att väcka nyfikenhet om det inre livet märktes på å­rets "öppna dag" för Den Helige Benedikts hus, den 1 maj. Ett 40-tal deltagare fyllde huset och lyssnade ivrigt - man kunde höra en knappnål falla - till vad de tre inledarna för samtalet hade att säga om honom, en präst från en grannförsamling i Svenska kyrkan, en museichef från Ystad och en teologiprofessor från Lund – förvisso med olika infallsvinklar. Någon läser ett stycke av denne urgamle munkfader och avslutar: "Är det inte fantastiskt?"

Att Cassianus inte heller motsäger den helige Benedictus har vi på nytt upptäckt hos systrarna i Mariavall, där vi tagit Cassianus till hjälp för att upptäcka vad Benedictus' regel säger om andliga erfarenheter. Någon har sagt att Benedictus ger den yttre ramen för det s.k. kontemp­lativa livet, medan Cassianus beskriver "den inre resan" inom denna ram. Med den senares hjälp kan man lättare upptäcka vad Benedictus skriver "mellan raderna".

Den tredje delen Cassianustexter, med titeln "Hjärtats ro", hoppas vi skall utkomma i början av 2004 (förlag Artos).

Om gemenskap och ömsesidig solidaritet talade också <dominikanen Anders Piltz vid årets vall­färd den 12 juli. Vandringen från Fågeltofta kyrka genom skogen till klostret samlade i år uppemot 90 deltagare. Ändå nådde alla målet, klostret i Mariavall. Vid mässan och föredraget var antalet fördubblat.

Inte heller den helige Ignatius av Loyola motsäger den helige Benedictus, trots tusen år i tids­avstånd. Det fick undertecknad erfara genom en s.k. ignatiansk reträtt i augusti månad, ledd av en av de jesuitiska fäderna i Stockholm.

I samband därmed fick jag också representera huset och systrarna i Mariavall på det "kato­lik­torg" som ordnats av och för stiftets ungdomar, en fylld inomhusarena i Stockholm (Eriksdalshallen), där de allra flesta av stiftets olika ordensge­men­skaper samverkade i bästa sämja.

Att ordenslivet har en förmåga att väcka intresse märktes också vid en utställning i Ystad klostermuseum som öppnades den 28 september, där de kloster och ordnar som en gång fanns i Skåne gestaltats på ett sobert sätt, i bästa samförstånd kring gemensamma bord, iklädda dräkt­er från deras nutida efterföljare. Temat för utställningen var "fattigdom, kyskhet och lydnad" – vem skulle tro att ett sådant tema kunde få också moderna svenskar att spetsa öronen?

En annan slags samverkan är den mellan "nytt och gammalt", t.ex. mellan modern teknik och klassisk teologi. En vän till huset har ställt i ordning en s.k. hemsida (det korrekta uttrycket är webbplats) för huset, där man kan se och läsa både nytt och gammalt ("porten" till webbplatsen – se nedan).

Ibland tas husets nya bil (en gåva från trofasta supporters i Tyskland) i tjänst, antingen besö­ket gäller studenter i Lund, traktens pensionärer eller kultur­föreningen i St Olof.

Resorna till bröderna i St. Benedictusberg i Nederländerna har dock detta år skett via tåg. En vecka i juli fick huset välkommet besök av sin "visitator", abboten i St. Benedictusberg, Dom Adrian Lenglet. Denna gång hann vi också med ett besök i Stockholm och hos biskop Anders Arborelius.

De månatliga trossamtalen i huset präglas av ett ivrigt sökande och samtalande. Frågor och svar rymmer en märklig samverkan. Den uppriktiga frågan "rör redan med känsliga fingrar vid själva mysteriet" (Cassia­nus).

All samverkan har sin källa i det vi nu bereder oss att fira, Kristi födelse, där "godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra" (Psalt. 85:11).

I tacksamhet för vänskap, gåvor och förböner önskas Er en God Jul och ett Välsignat År 2004!

Er tillgivne

br. Ingmar

adress: Bondrum13 273 95 TOMELILLA tel/fax: 0417-232 09 pg: 948710-9